Situé dans « La casa dels països catalans », en plein cœur de l’université de Perpignan, l’IFCT (comme tout le monde l’appelle) joue un rôle majeur depuis son existence. Vous imaginez ma joie et ma fierté d’en assurer depuis lundi 8 juillet, pour quatre ans, la présidence au nom du Département66 après la Generalitat de Catalunya et la Région. L’IFCT, composante de l’Université de Perpignan, organise les enseignements des diplômes nationaux et des diplômes d’université relatifs aux études catalanes et aux questions transfrontalières: licences, licence professionnelle, master, master professionnel, master MEEF, doctorat, certificats de langue catalane.
L’IFCT réunit plusieurs entités concernées par l’enseignement et la promotion de la langue catalane: Institut d’Estudis Catalans , Associació Per a L’Ensenyament del Català, Universitat Catalana d’Estiu,  Associació Formativa Espaï Català Transfronterer.
Les travaux de recherches sont organisés au sein du laboratoire Institut Català de Recerca en Ciènces SocialsCentre de Recherches sur les Sociétés et Environnements en Méditerranées. Par ailleurs cette présidence arrive pour le Département66 à un moment crucial avec la création fin juin de L’Office Public de la Langue Catalane et sa mise en route effective avant la fin de l’été. En effet l’IFCT y jouera un rôle essentiel puisque son directeur Alà Baylac Ferrer pourrait animer le conseil scientifique de l’OPLC tant attendue en Catalogne nord.

Situat en la « Casa dels països catalans », en ple cor de la universitat de Perpinyà, el IFCT (com tothom la crida) juga un paper major des de la seva existència. Imagineu la meva alegria i el meu orgull d’assegurar-ne des de dilluns 8 de juliol, per a quatre anys, la presidència al nom del Departament66 (Catalunya Nord) després de la Generalitat de Catalunya i la Regió. L’IFCT, component de la Universitat de Perpinyà, organitza els ensenyaments dels diplomes nacionals i dels diplomes d’universitat relatius als estudis catalans i a les qüestions transfrontereres: llicenciatura, llicenciatura professional, màster, màster professional, màster MEEF, doctorat, certificats de llengua catalana. L’IFCT reuneix diferents entitats l’objecte de les quals és l’ensenyament i la promoció de la llengua catalana : Institut d’Estudis Catalans , Associació Per a L’Ensenyament del Català, Universitat Catalana d’Estiu, Associació Formativa Espaï Català Transfronterer.

Els treballs d’investigacions són organitzats en el si del laboratori Institut Català de Recerca en Ciènces Socials (ICRECS) – Centre d’Investigacions sobre les Societats i Entorns en Méditerranées (CRESEM). D’altra banda aquesta presidència arriba per al Departament66 a un moment crucial amb la creació fi juny de l’Oficina Pública de la Llengua Catalana i la seva posada en marxa efectiva abans de la fi de l’estiu. De fet el IFCT hi jugarà un paper essencial ja que el seu director Alà Baylac Ferrer podria animar el consell científic del OPLC tant esperada a Catalunya nord.

Nicolas Garcia.